Upravljanje tveganja in vrste naročil

Nakupovanje in prodajanje po tržnih cenah

Stranke lahko platformo Plus500 uporabijo za kupovanje in prodajanje inštrumentov CFD po trenutni tržni ceni (v okviru cenovnega razpona, ki je določen za posamezen inštrument). »Tržni razpon« za posamezen inštrument CFD se prikaže v pojavnem oknu Nakup/Prodaja, ko na glavnem zaslonu kliknete »Nakup« ali »Prodaja«. Družba Plus500 je v trgovalni platformi ustvarila različne »vrste naročil«, ki strankam pomagajo upravljati tveganja. Limiti so še posebej koristni v primeru prekinitve vaše internetne povezave.

Ustavitev dobička

Z naročilom za ustavitev dobička zaščitite svoj dobiček v primeru, da cena inštrumenta (Forex, delnice, surovina ali indeks) naraste. Z naročilom za ustavitev dobička programski opremi Plus500 naročite, da proda inštrument v trenutku, ko ali če je dosežena določena cena.

Ustavitev izgube – (največja možna izguba)

Z naročilom za ustavitev izgube se zaščitite pred izgubo v primeru padca cene inštrumenta (Forex, delnice, surovina ali indeks). Z naročilom za ustavitev izgube programski opremi Plus500 naročite, da proda inštrument v trenutku, ko ali če je dosežena določena cena.

Naročilo za ustavitev izgube postane tržno naročilo, ko delnica doseže to ceno. Tržno naročilo programski opremi Plus500 sporoči, da naj takoj proda delnico po najboljši možni ceni. Na hitro spremenljivem trgu ne boste dobili tiste cene, ki ste jo želeli.

Zaščitite svoj dobiček
Z naročilom za ustavitev izgube zaščitite vaše dobičke v primeru naraščanja cene delnice. Določite ceno, pri kateri se inštrument zapre in programski opremi Plus500 naročite naj zapre pozicijo, če je ta cena dosežena.

Zajamčena zaustavitev

Dodana zajamčena zaustavitev omogoča absolutno omejitev potencialnih izgub izbrane pozicije.
Četudi se na trgu nenadoma pojavi izpad poslovanja, se bo pozicija zaprla pri poprej določeni ceni, brez nevarnosti za izgubo.
Zajamčeno zaustavitev podpirajo le nekateri instrumenti. V kolikor določen instrument zajamčeno zaustavitev podpira, bo na voljo okviček, ki ga je treba odkljukati.

Podrobnosti o zajamčeni zaustavitvi:

 • Doda se jo lahko le novim poslom in je ni mogoče dodati obstoječi poziciji.
 • Aktivira/ureja se lahko le, ko je instrument na voljo in se z njim posluje. Ko je aktivna, je ni mogoče odstraniti, spremeni se lahko le vrednost.
 • Povračila dodatne pristojbine za "zajamčeno zaustavitev" ni možno zahtevati, ko je le-ta enkrat aktivirana in bo prikazana, preden potrdite "zajamčeno zaustavitev".
 • Mora biti postavljena z določeno razliko od trenutne cene, po kateri se posluje z instrumentom.

Primer:
Google PRODAJA/NAKUP = €498/€500.
Kupite 10 delnic podjetja Google in recimo, da je dodatna pristojbina za zajamčeno zaustavitev €10.
Zajamčeno zaustavitev določite pri €450.
Google pade na €400, iz pozicije boste izstopili €450 in ne pri €400.

Z zajamčeno zaustavitvijo: D&I = €4500 - €5000 - €10 [dodatna pristojbina za zajamčeno zaustavitev] = -€510
Brez zajamčene zaustavitve: D&I = €4000 - €5000 = -€1000

Premikajoča meja

S funkcijo premikajoče meje za ustavitev izgube lahko trgovalci podajo naročilo za ustavitev izgube, ki se samodejno prilagaja ceni, ko se trg premika v korist trgovalca. Pri ustvarjanju tržnega naročila izberite premikajočo mejo za ustavitev izgube s klikom gumba »Napredno«.

Na voljo imate štiri načine za vnos naročila za ustavitev izgube:

 1. Vnos cene premikajoče meje, na primer, vaša delnica se prodaja po ceni 40 USD na delnico, vnesete lahko naročilo za premikajočo mejo za ustavitev izgube pri ceni 37 USD na delnico.
 2. Vnos zneska največje možne izgube. Programska oprema Plus500 nato izračuna ustrezno mejo za ustavitev izgube.
 3. Vnos razlike od trenutne cene v pip. Programska oprema Plus500 nato izračuna ustrezno ceno za zaprtje trgovanja z izgubo.
 4. Vnos odstotka trenutne cene. Programska oprema Plus500 nato izračuna ustrezno ceno za zaprtje trgovanja z izgubo.

Primer premikajoče meje za ustavitev izgube:
12:50 – Z delnicami Yahoo se trguje po ceni 45,51 USD/45,73 USD (prodaja/nakup)

12:50 – Podate tržno naročilo za nakup 100 delnic podjetja Yahoo s premikajočo mejo za ustavitev izgube na 50 pip = 0,5 USD = (–1,1 %)
Kupite 100 delnic podjetja Yahoo po ceni 45,73 USD
Začetna ustavitev izgube se bo torej nastavila na meji, ko se bo delnica podjetja Yahoo prodajala po ceni 45,01 USD (45,51 USD – 0,5 USD).

14:05 – Cena delnic podjetja Yahoo se hitro dvigne in doseže ceno 47,60 USD (nova cena za zaprtje trgovanja se spremeni na 47,10 USD)

15:10 – Cena delnic podjetja Yahoo se še naprej dviguje in doseže ceno 49,75 USD (nova cena za zaprtje trgovanja se spremeni na 49,25 USD)

16:15 – Cena delnic podjetja Yahoo začne hitro padati in doseže ceno 42,51 USD. Ker ste imeli ceno za zaprtje trgovanja z izgubo nastavljeno na 49,25 USD, programska oprema Plus500 izvede ustavitev izgube pri tej ceni. Ustavitev izgube je izvedena.

Pregled dobička: 100 * (49,25 USD – 45,73 USD) = 352 USD. (Če bi imeli nastavljeno ustavitev izgube in ne premikajoče meje za ustavitev izgube, bi utrpeli velike izgube.)

Naročila za vstop

Naročila za vstop se izvedejo v trenutku, ko tržna cena doseže nastavljeno ceno in odprejo novo pozicijo. Cena je lahko višja ali nižja od trenutne trgovalne cene.

Izbirate lahko med štirimi vrstami naročil za vstop:

 1. Naročilo za nakup pri nižji ceni: odloži nakup, dokler cena ne pade pod trenutno ceno (pri nakupovanju).
 2. Naročilo za nakup pri višji ceni: odloži nakup, dokler cena ne zraste nad trenutno ceno (pri nakupovanju).
 3. Naročilo za prodajo pri višji ceni (prodaja na kratko): odloži prodajo, dokler cena ne naraste nad trenutno ceno (pri prodaji).
 4. Naročilo za prodajo pri nižji ceni (prodaja na kratko): odloži prodajo, dokler cena ne pade pod trenutno ceno (pri prodaji).

Na primer, če želite kupiti Googlove delnice, vendar šele, ko cena pade na 450 USD, podate naročilo za nakup pri nižji ceni na 450 USD. Če cena nikoli ne pade na to raven, se naročilo nikoli ne izvede in ostane čakajoče naročilo, dokler ga ne prekličete.

V aplikaciji Plus500 ustvarite novo naročilo za vstop na naslednji način:
→ Odprite glavni zaslon za trgovanje
→ Kliknite "Nakup" ali "Prodaja"
→ Kliknite "Napredno"
→ Izpolnite želeno naročilo za vstop
→ Kliknite gumb "Nakup" ali "Prodaja"

Obnovitev

Instrumenti s terminskimi pogodbami imajo datum zapadlosti. Na dan zapadlosti se pozicije samodejno obnovijo na naslednjo pogodbo. Datum in čas obnovitve sta prikazana v podrobnostih vsakega instrumenta.

Ker so cene nakupa in prodaje različne glede na pogodbo, vam bo Plus500 prilagodil kapital glede na razliko v ceni. S tem se vaš kapital ne bo spremenil, kar pomeni, da za tranzicijo s stare na novo pogodbo ne boste izgubili/pridobili ničesar glede na razliko v ceni.

Če nova cena presega prejšnjo, bodo kupne pozicije deležne negativne uskladitve, prodajne pozicije pa pozitivne. Če pa je nova cena manjša od prejšnje, bodo kupne pozicije deležne pozitivne uskladitve, prodajne pa negativne.

Poleg tega se pozicije v času obnovitve lahko zaračunajo za eno razliko.

Primer izračuna obnovitvene prilagoditve:
Imate KUPNO pozicijo 100 pogodb za nafto.

Postavka nafte v času obnovitve:
Obstoječa kupna postavka = 45,30$
Obstoječa prodajna postavka = 45,25$
Nova kupna postavka = 46,50$
Nova prodajna postavka = 46,45$

Izračun prilagoditve:
Razlika v kupni postavki = [nova prodajna postavka] - [obstoječa prodajna postavka] = 46,45$ - 45,25$ = 1,2$
Prilagoditev kupne vrednosti = - ([število pogodb] * [razlika v kupni postavki]) = - (100 * 1,2$) = -120$

Prilagoditev razlike = [število pogodb] * [nova razlika] =
100 * (46,50$-46,45$) = 5$
Skupna kupna prilagoditev = [prilagoditev vrednosti nakupa] - [prilagoditev razlike] = -120$ - 5$ = -125$

Povzetek:
Še vedno boste imeli 100 pogodb za nafto.
Vaša prilagoditev bo znašala -$125.
Vaš kapital ostaja isti, razen odbitka razlike v znesku 5$.

Izračun zgornjega primera za prodajno pozicijo
Razlika prodajne postavke = [nova kupna postavka] - [obstoječa kupna postavka] =
46,50$ - 45,30$ = 1,2$
Prilagoditev prodajne vrednosti = [število pogodb] * [razlika prodajne postavke] =
100 * 1,2$ = 120$
Prilagoditev razlike = [število pogodb] * [nova razlika] =
100 * (46,50$-46,45$) = 5$
Skupna prodajna prilagoditev = [prilagoditev prodajne vrednosti] - [prilagoditev razlike] =
120$ - 5$ = 115$